Yhdistyksen säännöt

§1 Yhdistyksen nimi on Vuoksen Kiekkofanit Ry ja sen kotipaikka on Imatra.

§2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää mestisjoukkueen kannatustoimintaa, yhdistyksen tarkoitus on yhdistää Joukkueen:n kannattajat ja kehittämään kannatuskulttuuria. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää fanitapahtumia, vierasottelumatkoja, urheilutilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Toimintaan voivat osallistua myös yhdistykseen kuulumattomat jäsenet, toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

§3 JÄSENET: Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa valita yhdistyksen asioita merkittävästi edistänyt henkilö.

§4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.  Jäsenmaksun laiminlyönnin seurauksena hallituksella on valtuudet erottaa jäsen. Ennen erottamiseen johtavaa menettelyä jäsenelle on ilmoitettava erottamisuhasta, mikäli hän ei erääntynyttä jäsenmaksuaan aio maksaa hallituksen esittämässä ajassa. Ilmoitukseksi voidaan katsoa maksumuistutus tai vastaava tähän verrattava menettely. Ennen erottamisesitystä on jäsenelle ilmoitettava moitittavasta toiminnasta ja annettava tilaisuus antaa asiasta selvitys, ilmoittaminen tapahtuu antamalla hänelle kirjallinen varoitus, missä määritellään yhdistyksen toimintaa vahingoittanut teko sekä perustellaan toiminnan merkittävä vahingollisuus yhdistykselle ja ilmaistaan mahdollinen erottamisuhka, mikäli vahingollinen toiminta vastaisuudessa jatkuu. Varoituksen voimassaoloaika on kirjattava varoitukseen ja ajan on oltava kohtuullinen varoituksen aiheeseen nähden, kuitenkin enintään yksi vuosi. Varoituksen antajana toimii yhdistyksen hallitus.Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa merkittävällä tavalla. Merkittäväksi tavaksi voidaan katsoa esimerkiksi yhdistyksen omaisuuden tuhoaminen tai varastaminen, rahan kavaltaminen, toimintaohjeiden toistuva noudattamatta jättäminen tai lahjoitusten ottaminen omaan käyttöön ilman hallituksen päätöstä.

§5 JÄSENMAKSU: Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

§6 HALLITUS: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen varsinaisten kokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

§7 TOIMINNANJOHTAJA: Yhdistyksellä voi olla varsinaisesta toiminnasta vastaava henkilö, jota kutsutaan toiminnanjohtajaksi toiminnanjohtaja on hallituksen valitsema ja sen alaisuudessa toimiva.

§8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

§9 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS: Yhdistyksen tilikausi on 1.7.18-30.5.19 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tilikaudesta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta hallitukselle.

§10 YHDISTYKSEN KOKOUKSET: Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään tilikautta seuraavan vuoden huhti-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo, siihen olevan aihetta tai kun vähintään 10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

§11 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle siten, että kutsut toimitetaan jäsenistölle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko postilla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

§12 YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS: Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen esityslista 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. esitetään selonteko kuluvasta tilikaudesta 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma toimikaudelle 9. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 10. vahvistetaan tulo- ja menoarvio toimikaudelle 11. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 12. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN:  Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

14§ YHDISTYKSEN LOPETTAMINEN
Yhdistyksen lopettaessa toimintansa yhdistyksen tilillä olevat varat ohjataan, lyhenttämättömänä Ketterä junioreiden hyväksi ja jos yhdistys huutokauppaa yhdistyksen tuotteita kuten fanipaidat, niin tuotto ohjataan Ketterä junioreiden hyväksi.

Imatralla 24.1.18 
Yhdistyksen hallitus